Logopeedi soovitused

Kiri vanematele kuulamise, lugemise, kirjutamise, kõne arendamisest

Tere

Olen Tallinna Kunstigümnaasiumi logopeed.
Logopeedi ülesanne koolis on õpilase suulise ja kirjaliku kõne arendamine. Selles töös on väga oluline kodu tugi keelekeskkonna loomisel ja lapse aitamine lugemises- ja kirjutamises.
Eriti on see oluline, kui lapse kodukeel pole eesti keel. Teises keeles õppiv laps võib jääda teadmisteta, kui ei saa keelest aru. Tal võivad tekkida väljendusraskused ja ta ei suuda end vähese keeleoskuse pärast kaaslastele ja õpetajatele mõistetavaks teha. Sama oht on eestikeelsel kõne- , lugemis- ja kirjutamisraskusega lapsel.
Toon siinkohal välja mõned võimalused ja ressursid lapsega tegelemiseks kodus.
Manuses on lisaks soovitusi vanemale lapse lugemisoskuse toetamiseks.

Meeldivat koostööd soovides
Meeli Pandis
Logopeed
Tallinna Kunstigümnaasium
meeli.pandis@kunst.edu.ee

 

Palun korraldage päevakava nii, et laps saaks kuulata unejuttu. Soovitavalt enne magamist unejutu ajal Vikerraadiost kl 20.45 Tallinn 104,1 MHz
Unejutt on ka järelekuulatav Vikerraadios ja suurel hulgal leitav ERR arhiivist
https://arhiiv.err.ee/seeria/unejutt/lavastuslik/69
Samuti on olemas Unejutu äpp
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ee.err.ohtujutt&hl=et
https://apps.apple.com/ee/app/%C3%B5htujutt/id960253024
Väga hea on kasutada ka lastelaule.

ALATI TULEB PEALE JUTU KUULAMIST LAPSEGA RÄÄKIDA SELLEST, KUIDAS TA ARU SAI JA MIS TA KUULDUST ARVAB.
LUGEGE LAPSELE. UNEJUTU KUULAMINE RAADIOST EI ASENDA VANEMA ETTELUGEMIST KA SIIS KUI LAPS OSKAB LUGEDA. LAPS NAUDIB KOOSVEEDETUD AEGA JA NII SAATE KÕIGE PAREMINI VALIDA LAPSELE SISULT JA KESTVUSELT SOBIVA LUGEMISE.

Lapse vabalugemist peab juhtima tema huvi. Valige raamatuid, mis teemalt ja raskuselt on talle sobivad.
Mida vähem oskab laps lugeda, seda rohkem peab olema pilte, mis mõistmist toetavad. Eesti Lastekaitse Liit koostab alates 2009. aastast alates Hea Lasteraamatu nimekirja.
https://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/hea-lasteraamat/
Eesti Lastekirjanduse keskuse abil valivad lapsed igal aastal oma lemmikraamatud.
https://www.elk.ee/?page_id=2056
Eesti Lugemisühing soovitab lugemiselamusi http://lugemisyhing.ee/index.php?page=424

VALIGE, LAENAKE, OSTKE LAPSE HUVILE JA OSKUSLE VASTAVAID RAAMATUID.
KUI LAPS EI OSKA, EI JÕUA KOGU TEKSTI LUGEDA, SIIS AIDAKE TEDA, LUGEDES VAHELDUMISI LEHEKÜLGEDE, LÕIKUDE VÕI LAUSETE KAUPA.
RÄÄKIGE LAPSEGA LOETUST. KÜSIGE, MIS TALLE MEELDIS, MIS TA TEGELASTEST JA TEGEVUSTEST ARVAB, MIDA TA TEADA SAI.

Kirjutamiseks peab laps suutma eristada tekstis lauseid ja sõnu. Eelkõige on tähtis, et kirjutamiseks oleks põhjus ja kirjutatul mõte.
PALUGE LAPSEL KIRJUTADA ENDALE JA TEISTELE LÄHEDASTELE TEATEID, SÕNUMEID, KIRJU ÜKSKÕIK MIS VORMIS – PABERIL, TELEFONIS, E-MAILILE.
PALUGE KIRJUTADA NÄHTUST, KUULDUST, LOETUST LÜHIKESI KOKKUVÕTTEID JA ARENDUSI (MIS SINA ARVAD, MIS MÕTTED TEKKISID, MIS JUHTUB EDASI).

Eesti keele õigekirjaks on oluline häälikupikkuste eristamine ja märkimine (ühe või kahe tähega, nõrga või tugeva tähega).
LUGEMISEL JA KIRJUTAMISEL KÜSIGE LAPSELT HÄÄLIKUTE JÄRJEKORDA JA PIKKUSI (MILLEGA ALGAB, MILLEGA LÕPEB, MIS KÕLAB PIKEMALT) JA PALUGE MUUTA (MIS SÕNA SAAD, KUI TEHA MINGI HÄÄLIK PIKEMAKS/LÜHEMAKS). KASUTAGE KESKKONDLIKKU LUGEMIST – SILTE, VIITASID, REKLAAME, PEALKIRJU, JA LASTE ENDA KIRJUTATUT.

Rääkimisoskus areneb suheldes. Rääkimiseks peab olema lapsel soov suhelda ja sõnavara enda väljendamiseks. Kõne areng on aluseks lugemise-kirjutamise arengule.
RÄÄKIGE LAPSEGA JA LEIDKE VÕIMALUSI, ET TA SUHTLEKS TEISTE TÄISKASVANUTE JA LASTEGA. ERITI KEHTIB SEE MUU KODUKEELEGA LASTE PUHUL.
LOOGE KEELEKESKKONDA – LASKE NEIL KUULATA EESTI KEELT RAADIOS, TELERIS, ARVUTIS, IGAPÄEVAELUS.
RÄÄKIGE IGAL ÕHTUL LÄBI PÄEVASÜNDMUSED, NII ET LAPS SAAKS KUULATA JA ISE OSALEDA. LAS LAPS RÄÄGIB DETAILSELT, MIDA TA PÄEVA JOOKSUL TEGI, NÄGI, KUULIS, TUNDIS, MÕTLES  JA MIS TA SELLEST ARVAB.

Здравствуйте!

Я логопед Таллинской художественной гимназии.
Задача школьного логопеда – развитие устной и письменной речи учеников. В этой работе очень важна поддержка семьи для создания языкового пространства и помощи ребенку с чтением и письмом.
Это особо важно в случае, если домашний язык ребенка не эстонский. Ребенок, обучающийся на неродном языке может остаться без знаний, если он не понимает язык. У него могут возникнуть трудности с самовыражением, и он не сможет быть понятым учителем и одноклассниками из-за слабого владения языком. Такая же опасность существует и у эстоноговорящего ребенка, имеющего проблемы с чтением, письмом и речью.
Предлагаю вашему вниманию некоторые возможности и ресурсы для занятий с детьми
В приложении также есть советы родителям о том, как поддержать ребенка в обучении чтению. (на русском и эстонском языках).

Meeldivat koostööd soovides
Meeli Pandis
Logopeed
Tallinna Kunstigümnaasium
meeli.pandis@kunst.edu.ee

 

Пожалуйста организуйте распрядок дня таким образом, чтобы у ребенка была возможность перед сном послушать сказку. Советую перед сном послушать сказку от радиостанции Vikerraadio  в  20.45 Tallinn 104,1 MHz
Сказку можно прослушать в записи на радио Vikerraadio, а также много сказок можно найти в архиве портала ERR
https://arhiiv.err.ee/seeria/unejutt/lavastuslik/69
Также есть приложения Сказки перед сном
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ee.err.ohtujutt&hl=et
https://apps.apple.com/ee/app/%C3%B5htujutt/id960253024
Также хорошо подойдут детские песенки.

ВСЕГДА ПОСЛЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ НАДО С РЕБЕНКОМ ПОГОВОРИТЬ О ТОМ, КАК ОН ПОНЯЛ УСЛЫШАННОЕ И ЧТО ОН ДУМАЕТ ОБ УЛЫШАННОМ.
ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ. ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО НЕ ЗАМЕНИТ ЧТЕНИЯ СКАЗКИ РОДИТЕЛЯМИ ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА РЕБЕНОК УЖЕ САМ УМЕЕТ ЧИТАТЬ. РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СОВМЕСТНО ПРОВЕДЕННОГО ВРЕМЕНИ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПО ВРЕМЕНИ И СОДЕРЖАНИЮ КНИГИ.

Интерес – это то, что должно мотивировать ребенка читать самостоятельно. Выбирайте такие книги, которые подходят ему по сложности и по тематике.
Чем хуже читает ребенок, тем больше должно быть картинок, которые помогают понять читаемое.  Eesti Lastekaitse Liit начиная с 2009 года составляет список Хороших детских книг.
https://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/hea-lasteraamat/

При поддержке Эстонского центра детской литературы дети каждый год выбирают свои любимые книжки.
https://www.elk.ee/?page_id=2056
Эстонское общество чтения составляет свои рекомендации в выборе литературы: http://lugemisyhing.ee/index.php?page=424

ВЫБИРАЙТЕ, БЕРИТЕ В АРЕНДУ, ПОКУПАЙТЕ КНИГИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНТЕРЕСАМИ И УМЕНИЯМИ РЕБЕНКА.
ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ, НЕ СПОСОБЕН ПРОЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ, ТО ПОМОГИТЕ ЕМУ, ЧИТАЯ ПО ОЧЕРЕДИ СТРАНИЦЫ, АБЗАЦЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ГОВОРИТЕ С РЕБЕНКОМ О ПРОЧИТАННОМ. СПРАШИВАЙТЕ, ЧТО ЕМУ ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО ОН ДУМАЕТ О ГЕРОЯХ И СЮЖЕТЕ, ЧТО ОН УЗНАЛ.

Чтобы писать, ребенок должен уметь различать в тексте предложения и слова. В первую очередь важно, чтобы для письма была причина и у написанного был бы смысл.
ПРЕДЛАГАЙТЕ РЕБЕНКУ НАПИСАТЬ ВАМ И ДРУГИМ БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ СООБЩЕНИЯ, ЗАПИСКИ, ПИСЬМА, ВСЕ РАВНО В КАКОЙ ФОРМЕ – НА БУМАГЕ, В ТЕЛЕФОНЕ, С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.
ПРОСИТЕ НАПИСАТЬ ОБ УВИДЕННОМ, УСЛЫШАННОМ, ПРОЧИТАННОМ В ВИДЕ КРАТКИХ ВЫВОДОВ И РАЗМЫШЛЕНИЙ (ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ, КАКИЕ МЫСЛИ ВОЗНИКЛИ, ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ДАЛЬШЕ).

Изучая правописание в эстонском языке важно различать и замечать длину звуков (с одной или двумя буквами, со слабой или сильной буквой).
ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА СПРАШИВАЙТЕ У РЕБЕНКА ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ И ДЛИНЕ ЗВУКОВ ( С КАКОГО ЗВУКА НАЧИНАЕТСЯ, КАКИМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, ЧТО ЗВУЧИТ ДЛИННЕЕ) И ПРОСИТЕ ИЗМЕНИТЬ (КАКОЕ СЛОВО ПОЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ КАКОЙ-ЛИБО ЗВУК ДЛИННЕЕ/КОРОЧЕ). ЧИТАЙТЕ ТО, ЧТО ВИДИТЕ В ОРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – ВЫВЕСКИ, ССЫЛКИ, РЕКЛАМУ, ЗАГОЛОВКИ И ТО, ЧТО САМ РЕБЕНОК НАПИСАЛ.

Развитие речи происходит во время общения. Для этого у ребенка должно быть желание общаться и должен иметься словарный запас для самовыражения. Речевое развитие – это основа для развития чтения-письма.

РАЗГОВАРИВАЙТЕ С РЕБЕНКОМ И НАХОДИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ЧТОБЫ ОН ОБЩАЛСЯ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ. ОСОБЕННО ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ДЕТЕЙ, У КОТОРЫХ ДРУГОЙ ЯЗЫК В СЕМЬЕ.
СОЗДАВАЙТЕ ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ – ПУСТЬ ОНИ СЛУШАЮТ ЭСТОНСКУЮ РЕЧЬ ПО РАДИО, ТЕЛЕВИЗОРУ, В КОМПЬЮТЕРЕ, В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПРОГОВАРИВАЙТЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО ДНЯ, ТАК, ЧТОБЫ РЕБЕНОК МОГ СЛУШАТЬ И УЧАСТВОВАТЬ В РАЗГОВОРЕ. ПУСТЬ РЕБЕНОК ПОДРОБНО РАССКАЖЕТ, ЧТО ОН ДЕЛАЛ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, ЧТО ОН ВИДЕЛ, СЛЫШАЛ, ЧУВСТВОВАЛ, ДУМАЛ И КАКОВО ЕГО МНЕНИЕ ОБ ЭТОМ.

Лучше всего происходит обучение ребенка в игре. Ниже список ссылок на игры, которые можно купить или найти в интернете, и играть и тренироваться вместе с ребенком. Этот список – лишь небольшая часть из огромного существующего на данный момент выбора.

В продаже 12.03.2020
http://www.koolibri.ee/book.php?nid=3667
https://www.apollo.ee/mangulisi-tegevusi-erivajadustega-laste-arengu-toetamiseks-tea-ja-toimeta-nr-45.html
https://www.apollo.ee/vaata-motle-nae.html
https://www.apollo.ee/mangime-ja-keel-saab-selgeks.html
https://www.apollo.ee/lugedes-ladusalt-lugema.html
https://www.apollo.ee/lugedes-lugema-3586439.html
https://www.apollo.ee/nutikalt-lugema-ja-kirjutama.html
https://www.apollo.ee/tahelood-loomadest-nuputamist-ja-tegutsemislusti-eelkooliealistele-lastele.html
https://www.apollo.ee/eesti-keele-opiabi-harjutusi-1-4-kl.html
https://www.apollo.ee/opituba-loe-mangi-voida-lobusad-lauamangud-lugemaoppimiseks.html

В интернете
https://minumangud.weebly.com/maumlngude-lingid.html
https://www.lasteaed.net/2015/11/07/loovad-lugemismangud-6-7a-lastele/
https://integratsioon.ee/sites/default/files/302_KeeleKoduMangud.pdf
https://emakeel.files.wordpress.com/2015/01/lugemismc3a4ngud.pdf
http://zordloxolin.eshost.com.ar/?s=lugemism%C3%A4ngud
https://www.atlex.ee/pdf/ek_oppemangud_la.pdf

Hello,

I am a speech therapist at Tallinn Kunstigümnaasium.
Our task in schools is to support oral and written speech development of students. Parents’ support is crucial in this work in developing the language environment at home and supporting the child in reading and writing.
It is especially important when child`s home language is different from the instruction language.
If the child does not understand the language it is hard to keep track of studies. He/she may have problems in communicating with peers and teachers. The same risk is when Estonian language speaking child has speech-, reading- and writing difficulties.
Here are some ideas and resources for home activities.

Sincerely,
Meeli Pandis
Speech therapist
Tallinna Kunstigümnaasium
meeli.pandis@kunst.edu.ee

 

Please arrange child´s daily schedule so he/she can listen the daily Bed time story broadcast from radio Vikerraadio at 20.45 Tallinn 104,1 MHz.
If you cannot do it you can use re-broadcast or find it in the digital archive:
https://arhiiv.err.ee/seeria/unejutt/lavastuslik/69
Bedtime story app is available at:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ee.err.ohtujutt&hl=et
https://apps.apple.com/ee/app/%C3%B5htujutt/id960253024
Children`s songs are also a good resource.

ALWAYS TALK WITH YOUR CHILD ABOUT WHAT HE/SHE LISTENED, HOW HE/SHE UNDERSTOOD IT AND WHAT HE/SHE THINKS ABOUT IT.
READ TO THE CHILD. LISTENING BED-TIME STORY FROM RADIO DOES NOT REPLACE PARENTS READING EVEN IF HE/SHE CAN READ. CHILD ENJOYS TIME SPENT TOGETHER AND YOU CAN SELECT THE READING MATERIAL WHAT BEST SUITS YOUR CHILD IN CONTENT AND DURATION.

The child´s free reading/ leisure time reading must be led by his/ her interest. Choose books that are suitable in topic and difficulty. Encourage the child to choose also.
The less skilled is the reader the more there must be illustrations to support understanding.
Eesti Lastekaitse Liit (Estonian Child Welfare Union) creates the lists of Good children`s books (Hea lasteraamat) since  2009.
https://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/hea-lasteraamat/
Children are choosing each year their favorite books with Eesti Lastekirjanduse Keskus (Estonian Children`s Literature Center):
https://www.elk.ee/?page_id=2056
Eesti Lugemisühing (Estonian Reading Association) is collecting  best reading experiences: http://lugemisyhing.ee/index.php?page=424

CHOOSE, BORROW, BUY BOOKS ACCORDING TO CHILD`S INTERESTS AND SKILLS.
IF IT IS DIFFICULT FOR A CHILD TO READ ENTIRE TEXT, THEN HELP BY TAKING TURNS AND READING FOR HIM/HER BY PAGE, PARAGRAPH OR SENTENCE.
TALK WITH THE CHILD ABOUT WHAT WAS READ. ASK WHAT HE/SHE LIKED, WHAT HE/SHE THINKS ABOUT CHARACTERS AND EVENTS, WHAT HE/SHE LEARNED.

For writing the child must be able to separate sentences and words in the text, but most importantly he/she must have a reason to write and the writing must have a meaning.
ASK CHILD TO WRITE MESSAGES AND LETTERS TO YOU AND OTHER RELATIVES AND FRIENDS. IT DOES NOT MATTER IF IT IS IN THE FORM OF POST-IT, PAPER, PHONE OR E-MAIL.
ASK THE CHILD TO WRITE SHORT TEXTS ON WHAT HE/SHE HAS SEEN, HEARD, READ AND WHAT HE/SHE THINKS ABOUT IT, WHAT IDEAS CAME TO HIS/HER MIND IN CONNECTION AND WHAT HE/SHE THINKS MAY HAPPEN NEXT.

For correctly spelling Estonian it is important to differentiate and mark duration of the sounds (short-long-extra long; one or two letters in vowels and most consonants/kalu-kaalu; kala-kalla; tibu-tipu-tippu; tigu-tiku-tikku; sadu-satu-sattu/.
WHILE READING AND WRITING ASK THE CHILD ABOUT THE SEQUENCE OF SOUNDS AND LETTERS (WHAT IS THE FIRST, LAST SOUND/ LETTER; WHAT SOUNDS LONGER) AND ASK FOR VARIATIONS (WHAT YOU GET IF PRONOUNCING SHORTER/ LONGER). USE THE ENVIRONMENTAL READING MATERIAL – SIGNS, LABELS, ADVERTISEMENTS, HEADINGS AND CHILDREN`S OWN WRITINGS.

Speaking skills develop in communication. There must be a motivation and intention to speak and vocabulary for that. Developed speech is a ground for reading and writing development.

SPEAK WITH YOUR CHILD AND FIND WAYS TO ENCOURAGE HIS/ HER COMMUNICATION WITH OTHER ADULTS AND CHILDREN, ESPECIALLY IF THE HOME LANGUAGE IS DIFFERENT FROM STUDY LANGUAGE.
CREATE A RICH LANGUAGE ENVIRONMENT – RADIO, TV BROADCAST, INTERNET, DAILY LIFE.
TALK WITH CHILD ABOUT THEIR DAY EACH EVENING SO THE CHILD CAN LISTEN AND TELL HIM/ HERSELF. LET HIM/ HER TELL IN DETAIL WHAT HE/ SHE DID/ SAW/ HEARD/ FELT/ THOUGHT DURING THE DAY AND WHAT HE/ SHE THINKS ABOUT IT.

Kiri lapsevanemale

Tere, head vanemad

Teil on õigus – see olukord ei ole normaalne. Ei saa korraga täismahus tööd teha ja täismahus oma lapsi õpetada, vähemalt mitte praeguses vormis.
Tulebki muutusi ja mööndusi teha. Meil kõigil, sest me kõik oleme tundmatus kohas vette visatud. Õpetajad ka või õpetajad eriti. Kujutage ette olukorda, et teile reede hommikul öeldakse: “Esmaspäevast hakkate uut tööd tegema. Me ei oska öelda, mida ja kuidas. Töö käigus õpite.“

Nii me nüüd õpime. Esimesel nädalal särasilmil uusi e-platvorme, suhtluskanaleid, digiressursse, -materjale, -ülesandeid, – lahendusi otsides, leides, proovides, rakendades, jagades, leiutades, kohandades, individualiseerides, vaimustudes, pettudes ja otsast alates. Kolmandal nädalal hakkab ka õpetajate „tass tühjaks saama“.

80% õpetajatest, keda mina tean (ja ma tean nii paljusid, et julgen üldistada) on viimased nädalad töötanud rohkem kui iial varem. Tavaline on 10-12 tundi arvuti taga ja mõtteis 24/7. Lisaks õpetamise uue sisu ja vormi leidmisele ning otsesele suhtlusele lastega on ka neil vältimatud e-koosolekud töö korraldamiseks, kogemuste vahetamiseks, e-õppe õppimiseks, tagasiside kogumiseks jne. Lisaks on nemadki enamasti vanemad, kes omi lapsi koduõpetavad, lastehoidu peavad ning sarnast pinget tunnevada, mis teiegi.

Kui teie lapse õpetaja on ülejäänud 10% hulgas, kes ongi e-õppeks hästi valmistunud ja andekas, siis olete õnneseen; kui ülejäänud 10% hulgas, kes ei hooli, siis võtke ühendust kooli juhtkonnaga.

Muudel juhtudel andke õpetajatele andeks nende esialgne (üli)agarus, mõelge läbi ja andke õpetajatele teada:
– Mis teil hästi toimib ja miks. Kuidas seda hoida ja jätkata;
– Mis ei toimi ja miks. Mida saate kodus teisiti teha. Millised on ettepanekud õpetajatele ja koolile;
– Millist lisatuge ja vahendeid vajate, et e-õppega, aga ka üldiselt situatsiooniga toime tulla.

Teil on õigus otsustada, mis teie lapsele sobib. Kui ei sobi, ei jõua, ei jaksa, siis jätke tegemata, aga andke sellest teada ja põhjendage, võimalusel pakkuge alternatiive ja lahendusi – koostööpartnerina, mitte kliendina. Teie olete oma lapse tundmise ekspert.

Õpetaja on praegu rätsep, kes peab sobiva ülikonna korraga paarikümnele õmblema (aineõpetajad veel rohkematele) ja ei saa isegi proovi teha. Nii see ülikond mõnele sobibki ja mõnele mitte. Teie olete need, kes kodus proovi teevad ja peaks võimalikult täpselt teada andma, kust on kitsas või lai.

Lisaressurss on saatusekaaslastega suhtlemine. Uurige teiste vanemate kogemusi ja jagage enda omi – klassikaaslaste, FB gruppide, erivajaduste korral spetsialistide ja tugigruppide omi. Mõnikord aitab mure kurtmine, kuid parem on koos lahenduste otsimine. Lisaks FB-le on E-kool/Stuudium, Skype, Viber, Zoom ja lõpuks vana hea helistamine. Kui ei ole sobivat gruppi, siis looge – kindlasti on liitujaid.

Kui see kriis ükskord lõpeb, siis on hariduses toimunud tõeline paradigma muutus ja digipööre teie praeguste ja tulevaste laste ja lapselaste heaks just tänu teile.
Lennart Meri: „Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis!”

Lugupidamisega

Meeli Pandis
Logopeed

Soovituslik ülesanne

Unejutu kuulamine ja kuulamispäevik

Kuula iga päev unejuttu Vikerraadiost kl 20.45Tallinn 104,1 MHz

või järelekuula Vikerraadios või ERR arhiivist

https://arhiiv.err.ee/seeria/unejutt/lavastuslik/69

Samuti on olemas Unejutu äpp

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ee.err.ohtujutt&hl=et

https://apps.apple.com/ee/app/%C3%B5htujutt/id960253024

Sea sisse kuulamispäevik. Kirjuta sinna iga päev, mis juttu kuulasid.