Põhiväärtused

Kooli põhiväärtused

Avatus

  • Kõik õpilaste ja õpetajate mõtted ja vastused on õiged.
  • Õpilased ja õpetajad suhtuvad teistesse inimestesse, kultuuridesse ja gruppidesse sallivalt ja mõistvalt ning on valmis koos töötama ja õppima.
  • Uutele ja „uutele“ vanadele õpetamise meetoditele ja õppimise viisidele.

Koostöö

  • Iga õpilase õppe eesmärgistamine ja individuaalsete võimete ning huvidega arvestamine.
  • Hea õppimise ja töökeskkond.
  • Hooliv suhtumine.

Loovus

  • Süvenemisvõimalus.
  • Järjepidevus ja omaalgatus.
  • Kultuursus ja mitmekülgsus.

Kooli visioon

Tallinna Kunstigümnaasiumis õpib mitmekülgne isiksus, kes teadvustab oma eesmärke ja oskab neid saavutada. Ta on ühiskonna ees vastutav kodanik.

Kooli missioon

Tagame läbi oma põhiväärtuste hea hariduse igale õpilasele vastavalt tema arengutasemele.