Õppeaasta plaan ja eesmärgid

Tallinna Kunstigümnaasiumi 2023/2024 õppeaasta eesmärgid

 1. Suureneb praktiliste ja eluliste koostööpartnerite lõimimine õppetöösse
 2. Õpilased ja õpetajad väärtustavad eesti keelt ja kultuuri, kooli ühtne töökeel on eesti keel
 3. Koolitöötajate vaimse ja füüsilise tervise toetamine läbi ühistegevuste

Plaanilised õppenõukogud toimuvad järgmistel aegadel:
05.06; 14.06; 19.06 ja 28.08

Tallinna Haridusameti ootused koolidele:

 • Enam koostööd erineva haridustaseme asutuste vahel, st parima praktika jagamine
 • Laste/õppurite eripäradega arvestamine (parem ruumi- ja ajakasutus)
 • Rohkem õpetajatevahelist koostööd (sh lõimingu toetamiseks)
 • Muuta MÕK nähtavaks (asutuses „MÕK-spunki” otsimine)
 • Projektides osalemine (sh rahvusvahelised) ja nende algatamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine, st õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine
 • Õpetajate vahetus, õpilaste ja vanemate kaasamine õpetamisse/juhendamisse
 • Tunnustamine
 • Õppijate suurem koosõppimine