Kooli eripära

Tallinna Kunstigümnaasiumi põhiväärtused on avatus, loovus ja koostöö.
Põhiväärtused lähtuvad ja tuginevad järgmistele isikuomadustele:

Avatus – sallivus, empaatia ja mõistmine;
Loovus – eneseareng, julgus ja rõõm;
Koostöö – arvestamine, osavõtlikus ja abivalmidus.

Visioon

Tallinna Kunstigümnaasiumi visiooniks on rakendada ülekooliliselt õppe- ja tööprotsessides disainmõtlemist, et vastata kaasaegse ühiskonna vajadustele. Meie õppijad on iseseisvad, avara silmaringiga ja kannavad kooli väärtuseid.

Kooli õppe- ja kasvatustöö fookusteks on autonoomia ja enesejuhtimise oskuste toetamine, disainmõtlemise ja ettevõtlikkuse rakendamine, õpioskuste ja kriitilise mõtlemise arendamine, rahulolu suurendamine, visuaalse väljendusoskuse ja probleemi lahendusoskuste õppimine. Kooli eripäradeks on mitmekülgne kunstiharidus, mitmekultuuriline õpikeskkond ja haridusalane innovatsioon.

Ajalugu

Ajalooliselt oli Tallinna Kunstigümnaasiumi eelkäijaks Tallinna Laevaehitustehase ja Vene Balti Laevaehitustehase eraalgkool, mis asutati 1914. aastal tehase tööliskasarmus. Juba siis olid koolis erinevatest rahvustest õpilased. Tallinna Kunstigümnaasium on oma piirkonna erisustest lähtuvalt olnud alati mitmekultuuriline kool. 1956. aastal alustati õppetööd aadressil Kopli 102a, Tallinna 24. Keskkooli nime all. 1965. aastal alustasid koolis tarbekunstikallakuga eriklassid. Põhikoolis ja gümnaasiumis on õpilastel alati olnud erinevad võimalused süvendatult kunstiga tegelemiseks. Tarbekunst on aja jooksul ühiskonna vajadustest lähtuvalt arenenud disainiks ja disainmõtlemiseks.

Kool asub Kopli asumis, Põhja-Tallinna kiiresti arenevas piirkonnas. Tallinna Kunstigümnaasiumis õpivad õpilased 1.-12. klassides. Kooli õppekeel on eesti keel. Põhikoolis on lisaks kunstisuunale alates 2010. a muu kodukeelega õpilastel võimalus õppida keelekümblusklassis. Aastal 2016 avati eesti-inglise õppesuund. 2019. aastal alustasid koolis klassid, kus õpilased saavad õppida ja oma õppeprotsessi üles ehitada demokraatlike hariduspõhimõtteid järgides (Suvemäe kooliosa).

Valikuvabadus

Ennastjuhtivat õppijat kujundatakse läbi erinevate valikuvõimaluste ja seejuures vastutuse suurendamise ehk haridusuuenduste kaudu.

Põhikooli õpilased saavad valida:
  • alates 1. klassist enda huvidest lähtuvalt igal trimestril huvitunni. Huvitundide valikuvõimaluste pakkumisel lähtume eesmärgist õpilastele tutvustada erinevaid valdkondi ja kooli õppe- ja kasvatustöö fookuseid;
  • alates 1. klassist kolm korda õppeaastas projektipäevadel projekte, mille lähtuvad keskendutakse ainetevahelisele lõimingule ja õpitulemuste ning -väljundite saavutamisele;
  • 3. klassist matemaatika õppimiseks ülelennu grupi, mille moodustatavad õppijad ise iga uue teema alguses, lähtudes enda huvidest ja teadvustatud õpivajadusest;
  • demokraatliku hariduse harus saavad õpilased ise luua vähemalt 30% oma tunniplaanist ning saavad täiendavat toetust selle koostamisel ja täitmisel oma mentorilt.

Arendustegevus

Alates 2021. a sügisest on põhikooli III astmes loomisel kolme aine: käsitöö-tehnoloogia-STEAM ainekava, mis loob õpilastele täiendavaid valikuvõimalusi tehnoloogia õppeks.

Tallinna Kunstigümnaasium on liitunud järgmiste programmidega:
  • alates 2010 a. Keelekümblusprogrammiga;
  • alates 2012 a. kiusamise ennetusprogrammiga VEPA (TAI tõenduspõhine meede);
  • alates 2018 a. Liikuma Kutsuv Kool programmiga;
  • alates 2021 a. Ettevõtliku Kooli programmiga.
  • alates 2022.a Rohelise Kooli programmiga.

Alates 2022. aastast on kool liitunud Erasmus+ akrediteeringu programmiga ning õpilastel ja õpetajatel on võimalus Euroopa Liidus õpi- ja töörändeks.