Tugiteenused

HEV-kordinaator

Kool tagab haridusliku erivajadusega õpilaste toetamiseks täiendava pedagoogilise juhendamise. HEV õpilasele koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne õppekava, mis võimaldab sõltuvalt õpilasest teha õpilast toetades muudatusi või kohandusi õppe ajas, sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas, taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas. Nende muudatuste tegemisse kaasatakse vanem. Meetmete rakendamise perioodil jälgitakse õpilase arengut ja toimetulekut.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog töötab kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilasega, toetab teda ja teeb koostööd õpilast ümbritseva võrgustikuga (lapsevanemad, kool jne). Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal-kui võrgustikutöös.

Eripedagoog

Töötab spetsiifiliste õpivilumuste, motoorika ning segatüüpi õpiraskustega 1.-9. klassi õpilastega.
Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

  1. arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet;
  2. arendatakse kognitiivseid oskusi;
  3. kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

Koolilogopeed

Koolilogopeed viib läbi kõneravitunde, kus toimub laste suulise ja kirjaliku kõne korrektsioon. Õppeaasta algul selgitab logopeed diagnoosetteütluse, vestluse ja vaatluse abil välja õpilased, kellel on lugemis- ja kirjutamisvead. Õpilaste etteütluses olevad vead analüüsitakse põhjalikult.

Arvestades vigade arvu ja iseloomu, moodustab logopeed grupid, milles on 5-8 last. Neile õpilastele koostatakse üldtunniplaani alusel individuaalne tunniplaan nii, et iga õpilane käiks kõneravitunnis 2 korda nädalas. Koostöös logopeedi ja eesti keele õpetajaga kohaldatakse kõneravitunnis osalevatele õpilastele diferentseeritud hindamist. Vajadusel viib logopeed õpilasele läbi häälikuseadet, mis toimub individuaaltunnina.

Info lastevanematele – lisaks koolile on olemas õpilase toetamiseks järgmised ametiasutused:

Innove Rajaleidja

http://www.rajaleidja.ee
Aadress: Lõõtsa 4, 11415, Tallinn
telefon: 7350500
e-post: rajaleidja@harno.ee

Eripedagoogiline nõustamine
Logopeediline nõustamine
Psühholoogiline nõustamine
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine
Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjon

Töökeeled: eesti ja vene

Nõustamisele registreerimiseks helista telefonil: 7350500
Nõustamine on tasuta.

Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK)

e-post: oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee
https://tonkeskus.ee/

Martsa 2, 13915, Tallinn (Lasnamäe filiaal); telefon 640 4938; 580 48259
Vilde tee 120, 12618, Tallinn (Mustamäe filiaal); telefon 567 15802

Keskus võimaldab logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi nõustamisteenust, eelneva kokkuleppe alusel võtab vastu ka psühhiaater.

Töökeeled: eesti ja vene
Nõustamine on tasuta.

AARIKA OÜ

Aadress: Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
Kontaktnumbrid: (+372) 562 960 19; 6620068
e-post:: info@aarika.ee
Vastuvõtt: E.-R. 9.00-17.00

Töökeeled: eesti ja vene

Nõustamine on tasuline.

Registreeru vastuvõtule kohapeal, telefoni või e-maili teel!

Aarika OÜ asutati 2008. aastal eesmärgiga pakkuda oma klientide ja huvigruppide ootustele ning vajadustele vastavaid tulemuslikke teenuseid, mis aitaksid tõsta teenuse saajate elukvaliteeti. Meie peamiseks tegevusaladeks on psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia, kuid ka eripedagoogika, füsio- ja tegevusteraapia ning koolitus- ja arendustegevus.

Miks võiksite pöörduda just meie poole?

Töötame kliendikeskselt ning püüame täita teie vajadusi nii, et kohtumistest sünniks kahepoolne heaolutunne. Eesmärkide saavutamiseks kasutame teaduspõhiseid ja innovaatilisi rehabilitatsioonimeetodeid ja -vahendeid.