Keelekümblusprogramm

Keelekümbluse lähenemine pakub lastele võimaluse õppida võõrkeelt läbi võõrkeelse tegevuse, viibides võõrkeelses keelekeskkonnas. Keelekümblus ei kahjusta lapse emakeelt. Tallinna Kunstigümnaasium võtab arvesse rahvusvahelisi kogemusi, parimaid pedagoogilisi tavasid ja õppijate erinevat kultuuritausta. Keelekümbluse eesmärgiks on seatud head oskused nii sihtkeeles kui ka emakeeles ja võõrkeeltes.

Lähtume põhimõttest, et kõige parem keeleõppemeetod on see, kui last ümbritseb täielikult teise keele keskkond. Sisuliselt tähendab see seda, et õpilane omandab võõrkeelt emakeele omandamise põhimõtetel – omandades keelt keskkonnast, eakaaslastelt, täiskasvanutelt loomulikul teel. Keelt õpitakse esialgu imiteerimise kaudu. Õppematerjalid ja õpetamise meetodid on valitud moel, et toetada lapse loomulikku huvi keeleõppe vastu, omandatav sõnavara on võimalikult sarnane tema emakeelsele sõnavarale. Seetõttu teevad kõik keelekümblusklassides õpetavad õpetajad palju koostööd.

Keelekümblusklasse Tallinna Kunstigümnaasiumis iseloomustab:

 • üks õpetaja, üks keel (ei kasutata tõlkimist);
 • lõimitud õpe, kus keeleõpe on toetatud kõikides ainetundides;
 • iga aineõpetaja on ka keeleõpetaja;
 • lisaks väga heale sihtkeele oskusele säilib õpilase emakeel ja kultuur;
 • suur rõhk eesmärgistamisel ja tagasisidestamisel;
 • toetavad seinamaterjalid;
 • ei osutata vigadele, vaid parandatakse loomulikult parafraseerimise teel;
 • rutiintegevused tunni/päeva alguses ja lõpus;
 • õpetaja on julgustav, tunnustav ja innustav;
 • turvaline keskkond keeleõppeks, eksimine on õppimise loomulik osa;
 • koostöö kooli ja kodu vahel (lapsevanem ei pea sihtkeelt oskama);
 • tunnis on ühtviisi olulised aine, keel ja õpioskused;
 • toetavad aktiivõppemeetodid