Vastuvõtt 2.-9.klassi

Vastuvõtt Tallinna Kunstigümnaasiumi 2.-9. klassi toimub vabade kohtade olemasolul.

Oma soovist õppima asuda Tallinna Kunstigümnaasiumis anna teada e-kirja teel aadressile kool@kunst.edu.ee või kooli direktorile mari-liis.sults@kunst.edu.ee.

Enne õppima asumist toimub vestlus direktori või klassijuhatajaga, et selgitada välja õpilase sobivus kooli väärtustega ning klassi sobivus. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust. Vastu võetakse õpilane kooli peale vestlust, olenemata vabade kohtade olemasolust.

Infot vastuvõtu kohta põhikooli klassidesse (2.-9. klass) leiad Haridusameti kodulehelt.

Erinevad klassitüübid koolis

Kunstigümnaasiumis saab valida kolme klassitüübi ja Suvemäe kooliosa vahel (A, B, C ja S).

 • A – keelekümblusklass – keelekümblusklassi ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Õppetöö toimub 1.-4. klassini varajase keelekümblusprogrammi järgi. Kogu õppetöö toimub algusest peale ainult eesti keeles.
 • B – kunstiklass – Kunstiklassi ootame õppima eesti keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Kunstiklassis on õpilasel võimalus tegeleda erinevate kunstitehnikatega ning seeläbi areneb loovus. Esimesse klassi õppima asudes ei pea õpilasel olema kõrgeid kunstilisi eelduseid. Lisaks kunstile ja tarbekunstile õpetame kõiki teisi õppeineid riikliku õppekava alusel.
 • C – eesti-inglise osaline keelekümblusklass – Eesti- inglise osalise keelekümblusklassi ootame õppima eesti või inglise emakeelega õpilasi. Õppetöö toimub eesti või inglise keeles.
 • V – eriklass, kus õpivad Rajaleidja tõhustatud ja eritoe otsusega õpilased.
 • S – suvemäe kooliosa – õpe toimub lähtuvalt demokraatliku hariduse põhimõtetest. Suvemäe kooliosa kohta saab lugeda SIIT.

Info vabadest kohtadest Tallinna Kunstigümnaasiumis leiab siit lehelt.

Õpilase vaheklassi registreerimiseks on vajalikud

 • taotlus põhikooli astumiseks (taotluse vorm on leitav siit);
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • tervisekaart;
 • väljavõte õpilasraamatust;
 • klassitunnistus (õppeperioodi lõpus) või klassitunnistus/õpinguraamat ning hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega;
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks (nõusoleku vorm on leitav siit);.