Vastuvõtt 2.-9.klassi

Vastuvõtt Tallinna Kunstigümnaasiumi 2.-9. klassi toimub vabade kohtade olemasolul.

Oma soovist õppima asuda Tallinna Kunstigümnaasiumis anna teada e-kirja teel aadressile kool@kunst.edu.ee või kooli direktorile mari-liis.sults@kunst.edu.ee.

Enne õppima asumist toimub vestlus direktori või klassijuhatajaga, et selgitada välja õpilase sobivus kooli väärtustega ning klassi sobivus. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust. Vastu võetakse õpilane kooli peale vestlust, olenemata vabade kohtade olemasolust.

Infot vastuvõtu kohta põhikooli klassidesse (2.-9. klass) leiad Haridusameti kodulehelt.

Erinevad klassitüübid koolis

Kunstigümnaasiumis saab valida nelja klassitüübi ja Suvemäe kooliosa vahel (A, B, C, K ja S).

 • A – keelekümblusklass – keelekümblusklassi ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Õppetöö toimub 1.-4. klassini varajase keelekümblusprogrammi järgi. Kogu õppetöö toimub algusest peale ainult eesti keeles.
 • B – kunstiklass – Kunstiklassi ootame õppima eesti keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Kunstiklassis on õpilasel võimalus tegeleda erinevate kunstitehnikatega ning seeläbi areneb loovus. Esimesse klassi õppima asudes ei pea õpilasel olema kõrgeid kunstilisi eelduseid. Lisaks kunstile ja tarbekunstile õpetame kõiki teisi õppeineid riikliku õppekava alusel.
 • C – eesti-inglise osaline keelekümblusklass – Eesti- inglise osalise keelekümblusklassi ootame õppima eesti või inglise emakeelega õpilasi. Õppetöö toimub eesti või inglise keeles.
 • K – kahesuunaline keelekümblusklass (1.-3.klass) – Kahesuunalisse keelekümblusklassi ootame õppima eesti või vene keelt emakeelena rääkivaid õpilasi, kes soovivad ühtviisi hästi osata mõlemat keelt. Eesti-vene kahesuunalise keelekümblusklassis toimub õppetöö 1.-3. klassides eesti ja vene keeles. Klassiga töötavad kaks õpetajat, erinevatel aegadel.
 • S – suvemäe kooliosa – õpe toimub lähtuvalt demokraatliku hariduse põhimõtetest. Suvemäe kooliosa kohta saab lugeda SIIT.

Info vabadest kohtadest Tallinna Kunstigümnaasiumis leiab siit lehelt.

Õpilase vaheklassi registreerimiseks on vajalikud

 • taotlus põhikooli astumiseks (taotluse vorm on leitav siit);
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • tervisekaart;
 • väljavõte õpilasraamatust;
 • klassitunnistus (õppeperioodi lõpus) või klassitunnistus/õpinguraamat ning hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega;
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks (nõusoleku vorm on leitav siit);.

Dokumentide esitamine vaheklassi õppima asumiseks

Koolile saab dokumendid esitada digitaalselt SIIT VORMI  kaudu. Kohe tuleb antud vormi üles laadida digitaalselt allkirjastatud avaldus, kus on kirja pandud klassivaliku soov.