Erasmus+

KA227. Projekt: “Visuaalne loovus ja disainimõtlemine kui tööriistad noortele õppijatele virtuaalmaailmas”

Strateegilise partnerluse tegevus hõlmab 5 organisatsiooni:
1. Eesti – Tallinna Kunstigümnaasium and Tartu Kunstikool.
2. Soome – Educraftor.
3. Taani – Crossing Borders.
4. Leedu – „Šiuolaikinių didaktikų centras“ VšĮ

Kestus: 2 aastat, 1.03.2021 – 28.02.2023

Projekti koordinaator: Tallinna Kunstigümnaasium.

Eesmärk

Julgustada noori õppijaid – õpilasi, noori, aga ka õpetajaid, treenereid, noorsootöötajaid jääma töö-/õppimisprotsessi ajal loominguliseks olenemata nende asukohast, integreerides kunsti ja loovust, et arendada digitaalseid oskusi läbi uuenduste ja disainmõtlemise strateegia, visuaalse mõtlemise tehnikate hariduses ja noorsootöös; võimaldades õpilastele, noortele, õpetajatele õppimisvõimalusi, et arendada uut iseseisva õppimise kultuuri, mis tagab huvigruppide vaimse heaolu.

Intellektuaalne väljund

Metoodiline dokument “VTT ja DTS kui vahendid õppimise ja loovuse innovatsiooniks ning noorte õppijate vaimseks heaoluks”, mis sisaldab struktureeritud põhimõtete kogumit, mis panevad aluse uuenduslike õppekavadega seotud VTT haridusmoodulite loomisele. Projekti teine ​​oluline eesmärk on õpetamismetoodikad, näiteks disainimõtlemise strateegiad.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

 

More in english…

KA122-SCH – Koolihariduse õppijate ja töötajate mobiilsuse lühiajalised projektid “Kultuuridevaheline suhtlus (demokraatliku) hariduse kaudu”

Projekti referents: 2021-1-EE01-KA122-SCH-000030996 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-EE01-KA122-SCH-000030996 

Projekti periood: 1.09.2021 – 1.11.2022

Projekti partnerid – võõrustavad koolid

 1. Demokraatlik Onderwijs Regio Eindhoven, Holland
 2. Ensemble scolaire de L’Archipel, Prantsusmaa
 3. European Cultural Academy, Holland
 4. LICEO ATTILIO BERTOLUCCI, Itaalia

Projekti eesmärgid

 • Võimaluste loomine õpistiilide mitmekesisuse edendamiseks mitmekultuurilises perspektiivis.
 • ELi kodakondsuse vaimsuse arendamine õppijate ja töötajate seas.
 • Uute digivahendite õppimine, arendamine, rakendamine ja aktiivne kasutamine Euroopa partnerkoolides, eesmärgiga julgustada õpilasi osalema formaalses ja informaalses õppes.
 • Haridustöötajate võimaluste edendamine uute oskuste omandamiseks kunstivaldkonnas ja muudes asjakohastes valdkondades, et naid kasutada õppeprotsessis ja õpilaste heaks, et tegeleda selliste väljakutsete ja probleemidega nagu õpimotivatsiooni puudus ; akadeemiline ja kultuuriline passiivsus õppimisel, , nõrk kodanikuaktiivsus, eriti apaatia otsustusprotsessis osalemise suhtes, vähene kaasatus või passiivne muudes õppetegevustes, välja arvatud kohustuslikud akadeemilised tunnid ja kodutööd, uued õppemeetodid jne.

Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on  autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti. Euroopa Liit ega EACEA ei  vastuta nende eest.

More in english…

KA210-SCH – Väikesed partnerlussuhted koolihariduses “Lapsevanemate kool”

Projekti referents: 2021-2-EE01-KA210-SCH-000049502 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-2-EE01-KA210-SCH-000049502

Projekti periood 2 aastat, 1.03.2022 – 1.03.2024

Projekti partnerid 

Projekti taotleja ja koordinaator Tallinna Kunstigümnaasium

Partnerid:

 1. MFR de Moissac, Prantsusmaa
 2. Integrierte Gesamtschule Ludwigshafen Gartenstadt, Saksamaa

Eesmärgid

Kaasata vanemaid kooliellu, eelkõige peresid, kelle emakeel erineb kooli õppekeelest, et aidata neil:

 • tutvuda koolieluga ja arendadakeeleoskust,
 • osaleda koolielus ja suurendada algatusvõimet,
 • mõista ja lahendada koolielus ette tulevaid konfliktsituatsioonei.

Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on  autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti. Euroopa Liit ega EACEA ei  vastuta nende eest.

More in english…

KA121. Akrediteering individuaalse organisatsioonina

Projekti number: 2022-1-EE01-KA121-SCH-000055692

Projekt kestab 15 kuud  01.06.2022 kuni 31.08.2023

Eesmärk 1: keelekümblussüsteemi täiustamine

Eesmärk 2: Covid-19 tagajärgedest taastumine

Eesmärk 3: Õpetajate ja õpilaste rahulolu tõstmine

Eesmärk 4: Lapsevanemate ja kogukonna suurem kaasamine kooliellu

Tegevused

 • Õpilaste rühmaviisiline õpiränne
 • Õpetamine välisriigis
 • Kursused ja koolitused
 • Kutsutud väliseksperdid
 • Õpilaste lühiajaline õpiränne

Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on  autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti. Euroopa Liit ega EACEA ei  vastuta nende eest.

More in english…