Alustava töötaja toetamine

Mentorprogramm Tallinna Kunstigümnaasiumis

Mentorprogrammist

Tallinna Kunstigümnaasiumi mentorprogrammi põhilisteks eesmärkideks on tagada uute kolleegide edukas sisselamine kooli kultuuri, pakkuda tuge ametialases arengus ja soodustada töö jätkamist õpetajana. Mentorprogramm seisab selle eest, et igal õpetajal oleks olemas vajalik tugi Tallinna Kunstigümnaasiumis. Mentorprogrammis on mentor-mentee paarid, mis luuakse lähtuvalt arenguvajaduse spetsiifikast lähtuvalt ja iseloomu sobivusest. Mentorlussuhe kestab tavaliselt ühe õppeaasta vältel, vajaduse ja soovi korral kaks õppeaastat. Mentorprogrammil on neli põhilist fookust: praktilise infoga kurssi viimine ja sisse-elamise toetamine, ametialase ja isikliku arengu toetamine, eduka klassikultuuri ja käitumisjuhtimise praktikate jagamine ning õpetamis- ja õppimismeetodite jagamine.

Kellele on see mõeldud?

Mentorprogramm on suunatud alustavale õpetajale ehk õpetajale, kes töötab meie koolis esimest aastat või alustab oma õpetajakarjääri ja olemasolevatele õpetajatele, kes vajavad täiendavat tuge uute tööülesannete tõttu.

Kes on mentorid?

Meie koolis on erineva kogemuse ja taustaga õpetajaid, kes vastavalt oma oskustele oskavad mitmekülgselt toetada kolleege lisaks praktilise infoga kurssi viimisele: keelekümblusmeetodite põhimõtted, ainedidaktilised teadmised, õpetaja isiklik areng (coaching), keeleline tugi (õpetajatele, kelle jaoks on eesti keel teine keel), klassikultuuri loomine ja käitumisjuhtimine.

Kuidas programm sisuliselt toimib?

Mentorprogrammis moodustatakse mentor-mentee paarid. Mentor-mentee paarid kohtuvad regulaarselt õppeaasta jooksul: esimese vaheajani kord nädalas, edaspidi vähemalt kord kuus või lepitakse kohtumiste sagedus kokku vastavalt vajadusele. Programmis korraldatakse kord trimestris ühiseid kokkusaamisi, kus jagatakse parimaid praktikaid, tegeletakse enesereflektsiooniga ja seatakse isiklikke eesmärke. Mentorprogrammis viiakse läbi kovisioone, mis on osalejatele vabatahtlikud. Õppeaasta jooksul külastavad mentorid mentee tunde ja vastupidi vähemalt kolmel korral.

Miks on mentorprogramm vajalik?

Mentorprogramm toetab professionaalsete ja innustavate õpetajate järelkasvu ja jätkamist meie koolis, mis omakorda toetab õpilasi nende individuaalses arengus. Mentorprogramm aitab uutel töötajatel paremini ja kiiremini sisse elada, uued õpetajad tunnevad end koolis hästi ja naudivad oma tööd. Programm toetab uues rollis alustavatel õpetajatel end hõlpsamini kohaneda uute ülesannetega. Mentorprogramm toetab mentorite ainealast ja isiklikku arengut, pakkudes neile võimalust areneda läbi praktika juhendajana ja koguda uusi teadmisi uutelt kolleegidelt. Seetõttu toimub mentorprogrammi vältel õppimine kahepoolselt.

Õpetajate toetamise järjepidevus annab häid tulemusi ning õpetajad mõistavad paremini oma tööd ning ei pea üksi hakkama saama. Uued õpetajad tunnevad end meie koolis hästi, vastuvõetuna ja arenevad kiiresti ametialaselt. Olemasolevad õpetajad kogevad meeldivat, avatud ja koostöist töökeskkonda ja saavad end arendada mitmekülgselt. Projekt tagab väljaõpet ja tuge saanud õpetajate jätkamist meie koolis, mis tagab stabiilsema koolikeskkonna, mis mõjub positiivselt ka õpilaste sotsiaalsele heaolule ja õppetulemustele.

Tallinna Kunstigümnaasiumi mentorprogrammi tunnustati parima Personaliprojektina Tallinna Haridusameti poolt 2020 aastal

 

Tallinna Kunstigümnaasium on Alustavat Õpetajat Toetav Kool MTÜ liige ja lähtub alustava õpetaja toetamisel sealsetest põhimõtetest.

http://www.alustavatopetajattoetavkool.ee/