Vastuvõtt gümnaasiumi

Disain
Endine tarbekunst, parendatud õppekava.

Arhitektuur
Kohustuslik lai matemaatika, uus õppekava.

Meedia
Uuendatud ja parendatud õppekava.

2024/2025 õppeaastal alustavad 10. klassid komplekteeritakse sisseastumiskatsete alusel järgmistele valikusuundadele (kokku kuni 80 õpilast): 

  • Arhitektuur (sh lai matemaatika) 
  • Disain (vabad kunstid) 
  • Meedia (fotograafia, video, arvutigraafika) 

Vabade kohtade olemasolul toimub vastuvõtt ka 11. ja 12. klassi. Gümnaasiumi vaheklassidesse kandideerijad läbivad sisseastumiskatsed koos 10. klassi kandideerijatega ning sama ajagraafiku alusel.  

Sisseastumiste ajakava 2024. aastal: 

1.03.2024 Avatud uste päev – registreerimine kuni 25.02 Soovijatel on võimalus veebruari keskpaigas tutvuda kooli tutvustava videoga kooli kodulehel, sotsiaalmeedia kontodel.
1.03-19.04.2024 I voor Digitaalselt dokumentide esitamine (nõutud dokumente saab esitada kuni 19.04.2024)  Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist Esitatakse: 9. klassi hinnetelehe koopia. Motivatsioonikiri ((1 A4), 12 suurusega tähemärk, Times New Roman) tutvustamaks kandidaadi kooli ja suunavaliku motivatsiooni.  I voorust edasipääsenutele saadetakse e-mail.   
22.-24.04.2024 II voor. Suunapõhised praktilised tööd koolis, portfoolio esitamine ja vestlus  Pääsevad edasi kandidaadid, kelle tulemus on vähemalt 50% saadavate punktide maksimumist Koolis kohapeal tehtavad suunapõhised praktilised ülesanded rühmas ja iseseisev praktiline ülesanne, kus hinnatakse õpilase loovust. Grupitöös hinnatakse koostöö tegemise oskust, suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust ning loovust ja originaalset mõtlemist. 
 
Vestlused toimuvad graafiku alusel. Selgitatakse välja kooli ja suunavaliku motivatsioon, eesmärgid, ühiskondlik aktiivsus, väärtushinnangud, huvialad, valmisolek olla loov ja ennast arendada vastavalt kooli õppesuundadest. Vestluse ajal esitab õpilane portfoolio/tehtud tööd, mis tuleb kooli kaasa võtta. Kui portfoolio on digitaalne, võta kaasa oma nutiseade portfoolio näitamiseks.  

Punktide arvestus 2024. kevadel: 

  • Praktiline töö 0-15 punkti 
  • Vestlusvoor 0-20 punkti 
  • Motivatsioonikiri 0-5 punkti 
  • 9. klassi hinnetelehe õpitulemuste keskmine 0-5 punkti 
  • Portfoolio 0-5 punkti 

Kahe vooru alusel koostatakse nimekiri sisseastumiskatsed edukalt läbinud õpilastest. Otsus vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks e-kirja teel hiljemalt kolme nädala jooksul pärast katsete toimumist.  

Vabade kohtade olemasolul toimuvad lisakatsed gümnaasiumisse augustis. Täpsem informatsioon kooli kodulehel.  

Täpsem info: 

Elis Martinson – elis.martinson@kunst.edu.ee