ÕPPENÕUKOGU

Kooli õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning vastavate otsuste tegemine. Õppenõukogu töös osalevad kooli direktor, õppe- ja arendusjuht, õpetajad ja tugispetsialistid. Kooli õppenõukogu töösse kaasatakse vajadusel õpilaste esindaja (õpilasesindusest). Vajadusel võib direktor õppenõukogu töösse kaasata veel teisi inimesi. Kooli õppenõukogu ülesannetest ja töö korraldusest saab lähemalt lugeda siit.

Juhindudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 72 lg 2 ja määruse Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 1 lg 2 ja Tallinna Kunstigümnaasiumi põhimäärusest § 22 lg 2 p 22​ ​ on direktori poolt määratud 2016/2017 õppenõukogu koosseis käskkirjaga nr 1.1-3/16. ​ 2016/ 2017 õppeaasta õppenõukogu koosseisu leiad​ ​ siit.