C klassid

Inglise-eesti keelekümbluse suund Tallinna Kunstigümnaasiumis (C klassid)

Tallinna Kunstigümnaasiumi inglise-eesti keelekümblusklassides toimub õpe eesti keeles (kodukeeles) ja inglise keele õpe keelekümbluse põhimõtetel. Inglise-eesti keelekümblusklassidesse oodatakse õpilasi, kellel on eesti keel (emakeel) eakohaselt välja arenenud ja huvi inglise keele süvaõppe suhtes.

Kiiremini ja kergemalt saavutatakse tulemused siis, mida nooremalt keeleõppega alustatakse. Tingimuseks on see, et lapse emakeel on välja arenenud. Tallinna Kunstigümnaasiumis alustatakse keeleprogrammiga juba 1. klassis ning tunde inglise keeles on nädalas 5. Loomuliku keeleõppe tagamiseks õpitakse inglise keelt ka loodusõpetuses ja kunstis.

Inglise keele osaoskuste omandamine vanuseastmeti:

  1. klass – areneb peamiselt suuline keeleoskus ja õpitakse keelest aru saama
  2. klass – jätkub suulise keeleoskuse ja –mõistmise arendamine, lisandub lugemine ja kirjutamine
  3. klass – jätkatakse eelnevate asteme tegevusega, lisandub grammatika õpe; sellel tasemel suudavad õpilased iseseisvalt keelt kasutada
  4. klass – kinnistatakse õpitud oskuseid, laiendatakse grammatilisi oskusi suulises kõnes ja kirjalikult
  5. klass – kinnistatakse õpitud oskuseid, jätkub grammatika oskuste laiendamine suulises kõnes ja kirjalikult.

Inglise keeles toimuvate tundide arv nädalas vanuseastmeti:

  1. klass – 5 tundi nädalas
  2. klass – 5 tundi nädalas
  3. klass – 6 tundi nädalas
  4. klass – 6 tundi nädalas
  5. klass – 7 tundi nädalas