Dokumentide vastuvõtt

Tallinna Kunstigümnaasium ootab vastuvõtu dokumente digitaalselt vormidele:

1.klasside vastuvõtt

2.-9.klasside vastuvõtt

10.klasside vastuvõtt

Paberkandjal dokumente võtame vastu kuupäevadel 28.06 – 30.06 kell 10:00-14:00.

****************

 

 • 1.klassi õppima asumiseks palume koolile esitada 
   • lapsevanema avaldus 
   • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
   • koolivalmiduskaart (väljastab lasteaed);
   • lapse tervisekaart (väljastab perearst);
   • nõusolek isikuandmete töötlemiseks
 • 2.-9.klassi õppima asumiseks palume koolile esitada peale direktori või klassijuhataja vestlust
   • taotlus põhikooli astumiseks
   • isikut tõendava dokumendi koopia;
   • tervisekaart;
   • väljavõte õpilasraamatust
   • klassitunnistus (õppeperioodi lõpus) või klassitunnistus/õpinguraamat ning hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega
   • nõusolek isikuandmete töötlemiseks
 • 10.-12.klassi õppima asumiseks palume koolile esitada
  • täidetud ning lapsevanema poolt allkirjastatud taotluse 10. klassi astumiseks;
  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja,
  • isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja,
  • nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.
Kohe tuleb antud vormi üles laadida digitaalselt allkirjastatud avaldus, kus on kirja pandud klassivaliku soov. 

Kunstigümnaasiumi 1.-9.klassides saab valida nelja klassitüübi ja Suvemäe kooliosa vahel (A, B, C, K ja S). 

A – keelekümblusklass 

B – kunstiklass 

C – eesti-inglise osaline keelekümblusklass

K – kahesuunaline keelekümblusklass (1.-3.klass) 

S – suvemäe kooliosa

Lisaks saab lugeda klassitüüpide kohta kodulehelt https://kunst.edu.ee/vastuvott-1-klassi/

 

1.klasside lastevanemate koosolek

Esimene lastevanemate koosolek toimub 23.08 kell 18.00 koolimajas, iga klassi lapsevanemad on oma klassijuhataja juures klassides.