Ülekoolilised digiõppepäevad

Sarnaselt eelmisele aastale korraldame taas ülekoolilised digiõppepäevad.  Nendel päevadel ei toimu tunniplaanijärgset õppetööd ja õpilased võivad sooritada digitaalseid ülesandeid kodus ehk ei pea kooli tulema.

3.aprillil laeme üles e-kooli, kooli kodulehele ja kooli FB-sse igale klassile kahepäevased digiõppe ülesanded. Ülesanded on loodud mahuga, et 1.-3. klassidel kulub kokku kahe päeva peale ülesande lahendamiseks 6 tundi, 4.-6. klassidel 8 tundi ja 7.-12. klassidel 10 tundi.

Digiõppepäevade eest saab hinde projektipäevade päevikusse – A (arvestatud) või MA (mittearvestatud). Tegemist on õppetöö osaga. Samuti on aineõpetajatel võimalus hinnata sooritatud tööd oma õppeaines – sel juhul on info lisatud ülesande juurde, millal ja kellele töö esitada.

Eelkõige arendab selline õppetöö viis õppekavas ette nähtud digipädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust ja suhtluspädevust.
Lisan siinkohal digipädevuse kirjelduse – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Õpilased, kes ei saa neid ülesandeid kodus teostada, palun andke klassijuhatajatele teada. Sel juhul on koolis võimalus õpetaja järelvalve all neid ülesandeid teostada arvutiklassis. Rõhutan, et järelevalvet ei pruugi teostada tuttavad õpetajad ja nemad pigem ei sekku ülesannete lahendamisesse.

Pikapäevarühma osas saab infot klassijuhatajatelt.

Digiõppepäevad on hea võimalus õpetajatele enesearenguks.  Seoses sellega sõidab suurem osa Kunstigümnaasiumi kollektiivist ennast harima Väätsa ja Tartusse. Külastame kahe päeva jooksul kolme kooli Väätsa Põhikool (vaatsapk.ee), Tartu Tamme Gümnaasium (tammegymnaasium.ee) ja Tartu Erakool (tera.tartu.ee).

Küsimuste korral palun pöörduda klassijuhataja poole.

Head digitamist!